Preloader image

Проучвания и анализи

Естествено продължение на натрупания опит и изградените успешни партньорства с научни институти, други консултантски организации, неправителствени организации, местни власти и структури на публичната администрация е и разработването на проучвания и анализи в областта на организационното и стратегическото развитие.

Избрано от проучвания и анализи

  • Разработване на Стратегически план за развитие на горския сектор 2014-2023г. с възложител Изпълнителна агенция по горите. Целта на договора е разработването и провеждането на широко обществено обсъждане на Стратегически план за развитие на горския сектор 2014-2023г. Създаден е консултативен съвет с представители на заинтересованите страни, специална интернет страница за осигуряване на публичност на дейностите, провеждат се 6 регионални кръгли маси и една национална кръгла маса като част от общественото обсъждане. Договорът е изпълнен през периода май-август 2014г.
  • Разработване на функционален и финансов анализ на дейността на МБАЛ „Русе“ АД – анализ на актуалните фактори на външната и вътрешната среда, които оказват влияние върху развитието на „МБАЛ Русе“ АД, и разработване на план за действие за подобряване на резултатите от дейността (май-август 2015г.)
  • Разработване на профили по Здраве и безопасност при работа за 9 икономически дейности с възложител ИА „Главна инспекция по труда“ и финансирани по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, 2012-2013г. „Фокус Системс“ е водещ партньор, а в дейностите активно участваха специалисти от Софийския университет, представители на синдикални и работодателски организации. Стойността на проекта е над 500 000 лв. и резултатите от него са публикувани на интернет страницата на ИА „ГИТ“.
  • Разработване на модели за системи за управление по безопасност и здраве при работа за сектори „Енергетика“ и „Здравеопазване“ с възложител ИА „Главна инспекция по труда“ и финансирани по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, 2012-2013г., в партньорство с „Балтов Консулт“ ЕООД, „Медико“ ЕООД и СТМ „Св. Пантелеймон“. Стойността на проекта е над 300 000 лв. и цели разработването на базови системи за управление на здравето и безопасността, които да бъдат свободно ползвани и прилагани от всички организации в секторите, както внедряване на моделите в над 25 предприятия от двата сектора и провеждане на обучения.
  • Разработване на инструменти за он-лайн оценка на риска за БЗР за 12 икономически сектора с възложител ИА „Главна инспекция по труда“ и финансирани по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Инструментите се разработват по модела, създаден от Европейската агенция по здраве и безопасност, и ще дадат възможност на малките и средни предприятия у нас да разбират по-добре и сами да извършват оценка на риска. Реализирането на този проект прави „Фокус Системс“ най-големия изпълнител на разработки за този инструмент за територията на целия Европейски съюз.