Preloader image

Обучения

„Фокус Системс“ предлага обучителни услуги от най-високо качество чрез обучения, специално разработени за нуждите на всеки клиент.

За разработването на нашите обучения и за да гарантираме, че всеки клиент ще получи качеството, което очаква, ние прилагаме изискванията на ISO 29990, международния стандарт за управление на неформални обучения, като:

 • Работим с клиента, за да определим неговите потребности и целите на обучението;
 • Разработваме програма за обучение, която ясно показва как ще постигнат целите на обучението, както и методите, които ще се използват. Програмите за обучение винаги се разработват съвместно от методист и експерт по темата на обучението;
 • Информацията, която използваме, при разработването на обучения, има ясно определен и посочен източник, за да е проверима и надеждна;
 • Учебните програми включват комбинация от методи, които активно ангажират участниците в обучителния процес, така че обучението да е интересно и в същото време да гарантира, че ще бъдат усвоени очакваните знания, умения и нагласи;
 • Още когато планираме обучението, съгласуваме с клиента как ще оценим доколко са постигнати целите (чрез изпит, оценка на изпълнение на практически задачи, наблюдение и др.)

Най-често провеждаме обучения в следните области:

 • Обучения в областта на управлението на качеството, здраве и безопасност при работа, околната среда, информационната сигурност;
 • Обучение на обучители;
 • Обучения за умения за презентиране, бизнес комуникация и кореспонденция;

Избрано от обученията

 • Разработихме учебната програма и осигурихме лектор за обучение на Институт за правни анализи и изследвания в гр. Бургас на тема „Разработване и управление на проекти и управление на риска в проекти, финансирани със средства от ЕС“ за педагогически и непедагогически специалисти от учебни заведения от областите Бургас, Сливен, Ямбол.
 • През май-юни 2015г. организирахме и проведохме за Изпълнителна агенция „Медицински одит“ четири специализирани обучения за служителите на агенцията в областта на управлението на качеството в здравеопазването, безопасност на пациентите, способи за защита при нарушени права на пациентите и др.
 • През 2014г. в партньорство със СТМ „Свети Пантелеймон“ разработихме за Регионална здравна инспекция Перник учебни програми, учебни материали, ръководства и наръчници по проект „Подготовка на служителите на Регионална здравна инспекция – Перник за ефективна работа при бедствия и аварии”.
 • Заедно с нашите партньори от „Виа Тера“ ЕООД и Международен алианц за развитие организирахме логистиката, разработването на учебните материали и провеждането на обучения за над 400 служители на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ за внедрената в ИА „ГИТ“ система за управление на качеството, допълнително проведохме обучение за 40 вътрешни одитори и 40 вътрешни обучители за разработване на курсове за обучение.
 • През 2014г. за ИА „ГИТ“ организирахме и проведохме и 21 обучения по внедрената система за управление на информационната сигурност в съответствие с международния стандарт ISO/IEC 27001:2005, както и 2 обучения за вътрешни одитори на системата.