Preloader image

Политика за защита на личните данни

Политика за защита на личните данни

Версия 1.0 | Дата: 21.05.2018

Тази политика е разработена и се прилага от „Фокус Системс“ ЕООД („ние“, нас“), ЕИК: 200946846, адрес на управление: гр. София, ул. Попова шапка 42. Политиката се прилага за целия обхват на дейността на „Фокус Системс“ ЕООД – предоставяне на консултантски услуги за юридически лица и организиране и провеждане на обучения.

В политиката декларираме как се използват личните данни, които събираме в процеса на предоставяне на нашите услуги, включително и при ползването на нашата интернет страница www.focus-systems.bg

Какви данни събираме за вас и как?

„Фокус Системс“ ЕООД е администратор на лични данни по смисъла на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) или още известен като „GDPR“.

Личните данни, които събираме могат да включват име, телефон, длъжност, имейл, адрес за връзка, официален адрес, адрес по местоживеене, както и всяка друга информация, която е предоставена доброволно от носителя на правото на защита на личните данни за постигане на предварително съгласувани между двете страни цели.

Личните данни, които обработваме, представляват предоставена от Вас информация, която ни е необходима, за да можем да ви предоставим нашите услуги, както и:

  • за да поддържаме актуална информацията за нашите клиенти и служители;
  • за да анализираме нашето представяне и услугите, които предоставяме;
  • за да изпълним конкретни нормативни изисквания;

Ние събираме информация за Вас, когато попълвате формуляри на нашата интернет страница или ни изпращате попълнени заявки за обучения или запитвания по електронна поща и по друг начин, който е изрично договорен между страните.  

Нашата интернет страница използваме единствено с цел представяне на нашите услуги и не използваме бисквитки (cookies) или други инструменти за събиране на информация и анализ.

Как използваме личните данни, които сте ни предоставили, и с какви цели?

Ние разбираме колко значим е проблемът със защитата на личните данни и колко е важно поддържането на изграденото доверие у нашите партньори и клиенти, и затова използваме личните данни, които ни предоставят нашите клиенти и служители, единствено за целите, за които те изрично са дали съгласие, за целите на изпълнение на договор или за действия по Ваше искане за подготовка на договор, или за целите за спазване на конкретни законови задължения.

В някои случаи, за да можем да Ви предоставим услуга, ние ще имаме необходимост да предоставим Ваши лични данни на трети страни, които са наши доставчици напр. преподаватели в курсове за обучение, места за настаняване и др. Данните, които им предоставяме са единствено за целите на изпълнението на определени задачи в рамките на нашите услуги и тези трети страни получават единствено информацията, която им е необходима за изпълнението на техните задачи. С всички тях имаме сключени договори, които ги задължават да осигуряват сигурността на тази информация и да не я използват за други цели, освен за изрично определените.

Ние не споделяме Вашите лични данни с други дружества или организации, които да ги използват за свои търговски цели.

Мерки за защита на личните данни, които събираме

Когато ни предоставяте лична информация, ние прилагаме технически и организационни мерки, за да гарантираме, че е защитена, както за информацията на хартиен, така и на електронен носител.

За какъв период съхраняваме личните данни

Ние пазим Вашите данни за период от пет години, освен ако в нормативен или поднормативен акт или договор не е определен друг конкретен срок.

Достъп до Вашата информация, коригиране, преносимост и заличаване

Имате право да поискате копие от информацията за Вас, която съхраняваме. Ако желаете да получите копие на част или на всички лични данни, които съхраняваме, моля изпратете ни съобщение на info@focus-systems.bg. Ние ще отговорим на Вашето искане в най-кратък срок, но не по-късно от един месец от датата на неговото получаване.

Със съобщение на посочения имейл можете да поискате да коригираме информация за Вас, която считате, че е неточна, или да я заличим напълно.

Възражение срещу използването на лични данни

Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни, на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация.  Ние можем да откажем единствено, ако докажем, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Преносимост на данните

Ваше право е също така да получите личните данни, които сте ни предоставили в структуриран, обичайно използван и машинно-четим формат и имате право да прехвърлите данните към друг администратор на лични данни, при условие, че обработването се основава на съгласие или на договор и/или обработването се извършва автоматизирано. 

Право да бъдеш забравен

Ако желаете да изтрием напълно всяка информация, която съхраняваме за Вас пишете ни на info@focus-systems.bg или до управителя на „Фокус Системс“ ЕООД на адрес: 1505 София, ул. Попова шапка 42.

Други интернет страници

Нашата интернет страница съдържа връзки към интернет страници на трети страни, чието съдържание и функционалности ние не можем да контролираме. В обхвата на настоящата политика попада само нашата интернет страница, а когато влизате в други страници Вие трябва да се запознаете с техните политики за защита на личните данни.

Оплаквания

Ако считате, че Вашите лични данни се обработват по начин, който не съответства на GDPR, вие можете да подадете оплакване до контролния орган в Р България – Комисията за защита на личните данни.

Промени в настоящата политика

Тази политика ще бъде преглеждана за актуалност най-малко веднъж годишно или при необходимост, като винаги ще Ви информираме при промени.

Как да се свържете с нас

Ако имате въпроси, свързани с личните Ви данни и информация, които съхраняваме за вас, можете да се свържете с нас на info@focus-systems.bg или на адрес: 1505 София, ул. Попова шапка 42.