Preloader image

Проекти по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

ОП „Развитие на човешките ресурси“ най-общо финансира проекти насочени към подобряването на квалификацията и компетентността на заети и безработни лица, подобряване на качеството на работните места и условията на труд, създаване на нови работни места и включване на представителите на уязвими групи в пазара на труда.

Обикновено проектите на малките и средни предприятия се финансират на 100% в режим “минимална държавна помощ“ (ограничението при нея е, че едно предприятие може да получи до 200 000 евро безвъзмездна помощ в три последователни години).

През 2020 г. отворени за кандидатстване са програмите на различни местни инициативни групи (МИГ-ове). През септември 2020 г. се отваря за кандидатстване с проекти схема за изграждане на детски кътове в предприятията и наемане и обучаване на безработни лица за полагане на грижи за деца. Програмата поема разходите за персонал, за материали и консумативи, включително СМР.