Preloader image

Фонд „Условия на труд“

Фонд „Условия на труд“ осигурява национално финансиране на проекти за подобряване на условията на труд в предприятията. Фондът разполага с годишен бюджет, като обикновено през февруари-март се публикуват изискванията и документите за кандидатстване през годината. Проекти могат да се подават без ограничение в сроковете като текущо (обикновено веднъж месечно) се събира комисия, която ги разглежда и оценява. Фондът финансира до 30% от стойността на проектите, но до 100 000 лв. за проект. Дейностите за подобряване на условията на труд, които са допустими за финансиране, са: 

  • реконструкция и модернизация на съществуващи обекти;
  • внедряване на нови и модернизиране на съществуващи технологии и/или съоръжения;
  • изграждане или усъвършенстване на системата за предотвратяване на рискове на работното място;
  • изграждане или усъвършенстване на системата за осигуряване качеството на труда;
  • подобряване на санитарно- хигиенните условия;
  • обезопасяване на машини и съоръжения;
  • други проекти, свързани с подобряване условията на труд;

Изключение са дейности за ремонт на покриви и външни изолационни и довършителни работи на сгради, които се финансират до 15% от стойността им.