Preloader image

Проекти по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

ОП „Развитие на човешките ресурси“ най-общо финансира проекти насочени към подобряването на квалификацията и компетентността на заети и безработни лица, подобряване на качеството на работните места и условията на труд, създаване на нови работни места и включване на представителите на уязвими групи в пазара на труда.

Обикновено проектите на малките и средни предприятия се финансират на 100% в режим “минимална държавна помощ“ (ограничението при нея е, че едно предприятие може да получи до 200 000 евро безвъзмездна помощ в три последователни години).

През 2019г. малките и средни предприятия и други работодатели ще могат да кандидатстват със свои проекти за финансиране на обучения за придобиване на професионална квалификация, за специфични компетентности или по ключови компетентности за свои служители.