Preloader image

Програми за финансиране на бизнеса до края на 2018г.

Публикувано на: 04.06.2018

Две много интересни за бизнеса процедури за финансиране на проекти предстои да бъдат обявени по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ до края на 2018г.

Одобрени са и предстои всеки момент да бъдат публикувани условията за подбор на проектите по процедура „Насърчаване на предприемачеството“. Условията претърпяха две обществени обсъждания и значими промени, но в резюме се очаква да изглеждат така…

Общ бюджет на процедурата от над 67 млн. лева, които се разпределят в отделни бюджети по три направления – почти 6 700 000 лева за ИКТ сектора, 30 млн. лева за секторите, свързани с европейски и регионални предизвикателства, и още 30 млн. лева за сектори от Националната стратегия за насърчаване на малките и средни предприятия. Кандидатите трябва да са търговски дружества или кооперации, регистрирани след 31.12.2016г. и да са независими предприятия. Големи предприятия не могат да участват с проекти.

Един проект може да получи безвъзмездна помощ от 50 000 до 200 000 лв.

Специфично условие е над 50% от предприятието да се притежават от едно физическо-лице предприемач, което пък не трябва да участва в управлението на други дружества или да притежава над 10% от капитала на други дружества, с изключение на такива, които не са осъществявали дейност през 2016г. и 2017г.

Кои са секторите от Националната стратегия, за които са предвидени почти 30 млн. лева?

С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“

С20 „Производство на химични продукти“

С26 „Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“

С27 „Производство на електрически съоръжения“

С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“

С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“

С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“

J58 „Издателска дейност“

J59 „Производство на филми, телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“

J62 „Дейности в областта на информационните технологии“

J63 „Информационни услуги“

M72 „Научноизследователска и развойна дейност“

А това са секторите, „свързани с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства“, за които също са отделени почти 30 млн. лв.:

С14 „Производство на облекло“

С15.1 „Обработка на кожи; производство на изделия за пътуване и сарашки изделия“

С16.29 „Производство на други изделия от дървен материал; производство на изделия от корк, слама и материали за плетене“

С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“

С21 „Производство на лекарствени вещества и продукти“

С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“

С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“

С25.50 „Коване, щамповане и валцуване на метал; прахова металургия“

С25.62 „Механично обработване на метал“

С25.71 „Производство на кухненски прибори и ножарски изделия“

С32.20 „Производство на музикални инструменти“

С32.50 „Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства“

J60.10 “Създаване и излъчване на радиопрограми“

J60.20 „Създаване и излъчване на телевизионни програми“

M71.11 „Архитектурни дейности“

М71.12 „Инженерни дейности и технически консултации“

M74.10 „Дейности в областта на дизайна“

M74.20 „Дейности в областта на фотографията“

По проектите се финансират всички разходи за реализиране на предприемачески идеи, най-общо без закупуване на земя и закупуване или строителство на сгради.

Предвижда се до края на годината да има два крайни срока за събиране на проекти. Критериите за оценка дават приоритет на жени-предприемачи, предприемачи до 29г. или над 50г.

Другата процедура, която се очаква с голям интерес, е „Подобряване на производствения капацитет и развитие на специализирани услуги за МСП и ИКТ“.

Общият бюджет на процедурата е над 150 млн. лева като един проект може да получи безвъзмездна помощ между 100 000 лв. и 1 млн. лева.

Процедурата финансира от 35 до 70% от разходите по проекта в зависимост от мястото на изпълнение.

Кандидатите трябва да са микро, малки или средни предприятия, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите. Те трябва да имат най-малко три приключени години като ще бъде определен и минимум приходи от продажби, които трябва да са реализирали общо за последните три години, за да имат право да подадат проект.

Отново има изисквания за икономически дейности, в които кандидатите трябва да работят и да реализират проекти. Това са…

Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства:

С20 „Производство на химични продукти“

C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“

C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“

С27 „Производство на електрически съоръжения“

С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“

С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“

С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“

Интензивни на знание услуги:

J58 „Издателска дейност“

J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“

J60 „Радио- и телевизионна дейност“

J61 „Далекосъобщения“

J62 „Дейности в областта на информационните технологии“

J63 „Информационни услуги“

М72 „Научноизследователска и развойна дейност“

Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства:

С10 „Производство на хранителни продукти“

С11 „Производство на напитки“

С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“

С14 „Производство на облекло“

С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“

С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“

С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“

С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“

С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“

С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“

С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“

С24 „Производство на основни метали“

С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“

С31 „Производство на мебели“

С32 „Производство, некласифицирано другаде“

С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“

Ще се финансират дейности за подобряване на производствения капацитет, за въвеждане на системи за управление и постигане на съответствие, напр. С различни ISO стандарти, както и дейности за използване на ИКТ услуги за управление на бизнеса.

Предварителната информация за критериите за оценка показва, че те следват вече установената от предишни сходни процедури традиция, обективни са в много голяма степен и дават приоритет на кандидати, които:

  • Са финансово стабилни и могат да реализират проекта със собствен и привлечен капитал, ежегодно декларират износ и са на печалба.
  • Са инвестирали в нови дълготрайни активи през последните три години;

Информация за тези критерии при оценяването се взема от годишните финансови отчети на кандидатите и от отчетите за дейността, които са подавали в НСИ.

Оценяват се и самите проекти – за колко време се предвижда да се върне инвестицията, дали се предвижда нарастване на приходите от продажби, на производителността и на приходите от износ.

В случая оценяването се базира на бизнес план по образец, който се подава заедно с проекта, като обичайно в клаузите на договорите за проекти, вече има предвидени финансови санкции и връщане на получени средства, ако в периода след изпълнение на проекта, не се постигат заложените в бизнес плана числа.

Не на последно място проектите от Северозападна България и проектите, които има положителен ефект върху околната среда, получават допълнителни точки.

Информацията в това съобщение се основава на публикуваните презентации от Шестото заседание на Комитета за наблюдение на програмата и публикуваната актуализирана индикативна годишна работна програма, в раздел „Новини“ на официалната страница на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ – www.opik.bg.